Controle debietmeters RWZI en rioolgemalen

Jaarlijkse controle debietmeters waterschapklant

Inleiding
Voor een waterschap klant voert ASV-Services de controle uit van debietmeters op een Rioolwaterzuiveringinstallatie (afgekort RWZI) en op omliggende rioolgemalen van de RWZI.  Dit gaat om totaal 45 te controlleren debietmeters.

Rioolgemaal
Een rioolgemaal pompt (perst) rioolwater onder druk via een persleiding naar de RWZI. Dit riool- en/of afval water is afkomstig van woningwijken en van industrie. Het is belangrijk dat de hoeveelheid riool- of afval water wordt gemeten. Zodoende houdt het waterschap bij hoeveel riool- of afvalwater per bepaald gebied naar de RWZI wordt verpompt. De debietmeters van de rioolgemalen worden jaarlijks door ASV-Services gecontroleerd op werking.

Rioolwaterzuivering

De RWZI heeft met veel stromen  te maken. De binnenkomst van het riool- en afval water (influent) en het uiteindelijke gezuiverde water (effluent) dat op oppervlakte water wordt teruggestort. Op de zuivering zelf zijn vele medium (soorten stromen) die door leidingen stromen en die ook gemeten dienen te worden. Naast het hoofdmedium, rioolwater (influent) tot gezuiverd water (effluent), heeft een RWZI te maken met slibwater, chemische middelen etc. Deze middelen dragen bij aan de zuiveringproces van rioolwater tot gezuiverd water dat wordt terug gestrot op het oppervlaktewater. Op de zuivering van onze klant meten debietmeters de verschillende stromen. Deze debietmeters worden ook door ASV-Services gecontroleerd op werking. Na de controleronde van de RWZI en de rioolgemalen onvangt de klant per debietmeter een rapport waarop alle gegevens staan inclusief mogelijke afwijkingen. Bij afwijkingen of defecte debietmeters wordt met de klant overlegd en een oplossing aangeboden.

Naast de controle ronde van debietmeters van deze zuivering en rioolgemalen, controleren wij bij veel meer waterschapklanten de debietmeters van riool- en afvalwaterzuiveringen installaties. Betrouwbare debietmeting speelt een belangrijke rol bij waterzuivering en draagt tevens bij aan een efficiënt  en betrouwbaar zuiveringproces. Dit alles draagt weer bij aan een duurzaam en energiebesparend proces.